இடைமுகம்

தக்தீரில், ஓர் இடத்தின் (مقام) தகவல்கள் (کوائف) பல்வேறு மூலங்களால் (ذریعہ) பெறப்படுகின்றன.