تقدیر کا تسویر

¡Ütz apetïk pa ruwuj Taqdir!

https://travis-ci.org/julienmalard/Taqdir.svg?branch=master https://coveralls.io/repos/github/julienmalard/Taqdir/badge.svg?branch=master https://readthedocs.org/projects/taqdir/badge/?version=latest https://www.codefactor.io/repository/github/julienmalard/taqdir/badge https://api.codeclimate.com/v1/badges/d1e4113d31c354cb6f20/maintainability

¿Achike ri Taqdir?

Taqdir nik'am pa Python ri tzij richin jalajöj ruwäch q'ij.

¿Achike rub'eyal Taqdir rub'i'?

Xqaya' rub'i' Taqdir ("Ch'umilal" pa Urdu ch'ab'äl) chi majun b'i'aj ta tiqamestaj chi majun ch'umilal ta chupam ri jaloj ruwäch q'ij, xaxe ri mena'oj röj winaqi'.

¿Achike roma xtinwajo' ninkusaj Taqdir?

  • ¿La k'o awajwaxïk koma ruxe'el tzij richin jalajöj ruwäch q'ij, po man awetaman ta akuchi' yattikïr ye'akanoj?
  • ¿La k'o chïk aruxe'el tzij, po pa 10 yakb'äl man junan ta, pa k'iy wuj man junan ta kib'eyal?
  • ¿La k'o awajwaxïk roma rukusaxïk Marksim, po man yatkiköt ta chi nachojmisaj 100 yakb'äl kichin raponil Marksim pa yon?

Taqdir yatruto' kik'in konojel la'.

  • ¿Majun ta ruxe'el atzij? Majun k'ayew, Taqdir xkerukanoj awoma, kichin q'ijul kan, wakamin chuqa' apon.
  • ¿La k'iy kochochib'äl, k'iy kiwäch ruxe'el atzij? Taqdir xkerujunumaj, k'a ri' xtikanoj ri mena'on taq tzij awoma.
  • ¿La k'o ruxe'el atzij richin ruwäch q'ij, po richin ik' toq nik'atzin chawe richin q'ij? ¿La k'o richin q'ij toq nik'atzin richin ik'? Taqdir xkeruchojmisaj awoma.

Cholwuj chuqa' kik'ajtz'ïk